Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 1. De met een hoofdletter geschreven termen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd.

  1. Betrokkene: de natuurlijke persoon, Gebruiker of Medewerker, van wie met behulp van het Platform persoonsgegevens worden verwerkt;

  2. Gebruiker: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die het Platform kan gebruiken om een woondossier aan te leggen voor en informatie uit te wisselen met Verhuurder;

  3. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige set voorwaarden die Verhuurtbeter.nl van toepassing verklaart op de rechtsverhouding met Gebruiker als hij zich registreert bij het Platform;

  4. Medewerker: de natuurlijke persoon die in de hoedanigheid van medewerker van een Verhuurder gebruik maakt van het Platform;

  5. Partijen: Verhuurtbeter.nl en Gebruiker gezamenlijk;

  6. Platform: het Platform van Verhuurtbeter.nl waarmee Verhuurder Persoonsgegevens van Gebruikers kan verzamelen ten behoeve van het opstellen van woondossiers en het bepalen van de geschiktheid van aspirant huurders;

  7. Privacyverklaring: de Privacyverklaring die van toepassing is op de verwerking van  persoonsgegevens van Betrokkenen middels het Platform;

  8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail;

  9. Verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die met Verhuurtbeter.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Als Verhuurder kan, niet-limitatief bedoeld, worden aangemerkt zowel een makelaar, bemiddelaar als andersoortige Verhuurder van onroerend goed;

  10. Verhuurtbeter.nl: de leverancier van het Platform, onderdeel van V2 Real Estate Solutions BV, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62537474;Artikel 2. Algemene Bepalingen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de volledige rechtsverhouding en alle overeenkomsten tussen Verhuurtbeter.nl en Gebruiker.

 2. Wanneer een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven. Partijen zullen samen een vervangende bepaling vaststellen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 3. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Verhuurtbeter.nl worden gewijzigd. Nieuwe versies van deze Gebruiksvoorwaarden worden bekend gemaakt via het Platform. Verhuurtbeter.nl brengt Verhuurder hiervan op de hoogte en Verhuurder krijgt tevens op eerste verzoek de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden toegestuurd.

 

Artikel 3. Functionaliteit van het Platform

 1. Behoudens de beperkingen in deze Gebruiksvoorwaarden, zal Verhuurtbeter.nl toegang tot het Platform geven aan Gebruiker. 

 2. Het Platform stelt Gebruiker onder meer in staat om relevante gegevens digitaal aan zijn Verhuurder ter beschikking te stellen en zich als aspirant huurder bij de Verhuurder aan te melden, specifiek ten aanzien van het woningaanbod van de betreffende Verhuurder.  

 3. Na registratie en betaling, kan Gebruiker een persoonlijk profiel (woondossier) aanmaken. Dit profiel van de Gebruiker is voor de Verhuurder inzichtelijk en de Verhuurder kan de relevante gegevens van hem inzien, zoals door de Gebruiker opgegeven inkomsten, uitgaven, schuldposities en zijn betaalverleden. Voorts biedt het platform een communicatiemiddel tussen de Gebruiker en de Verhuurder. Zo kan Gebruiker door Verhuurder opgevraagde documenten uploaden. 


Artikel 4. Registratie bij het Platform

 1. Voor toegang tot het Platform is de registratie van Gebruiker vereist. Bij registratie dient de Gebruiker alle middels het registratieformulier gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid op te geven. Nadat Verhuurtbeter.nl de registratie van de Gebruiker langs elektronische weg heeft bevestigd, komt er tussen hen een overeenkomst tot stand. Gebruiker verleent bij registratie toestemming voor de directe levering van deze dienst in de vorm van toegang tot het Platform. Gebruiker doet tijdens de registratie afstand van zijn herroepingsrecht. 

 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere persoon, tenzij hij hiervoor Schriftelijk is gemachtigd. De Gebruiker is naast deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de registratie.

 3. De Gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim te houden en hij is aansprakelijk voor alle activiteiten op het Platform onder zijn account. Schade als gevolg van misbruik van inloggegevens komt niet voor rekening en risico van Verhuurtbeter.nl.

 

Artikel 5. Kosten en duur registratie

 1. Voor het gebruik van het Platform en het aanmaken van een profiel is Gebruiker een bedrag verschuldigd. Na ontvangst van de betaling door Verhuurtbeter.nl verkrijgt de Gebruiker gedurende een jaar toegang tot het Platform en kan hij zijn profiel aanmaken, communiceren met Verhuurder en documenten uploaden voor het opbouwen van zijn woondossier. Na afloop van deze gebruiksperiode wordt de toegang tot het Platform opgeheven en worden alle gegevens van Gebruiker binnen 10 dagen na beëindiging verwijderd, tenzij de Gebruiker zijn registratie vernieuwt. Indien de Gebruiker zijn registratie beëindigt voordat de gebruiksperiode is verstreken, maakt hij geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie van reeds verrichte betalingen.

 2. De Verhuurder is steeds gerechtigd de overeenkomst die hij met Verhuurtbeter.nl heeft gesloten met onmiddellijke ingang op te zeggen. Als gevolg daarvan eindigt tevens de overeenkomst tussen de Gebruiker en Verhuurtbeter.nl en de toegang van Gebruiker tot het Platform. Het is de verantwoordelijkheid van de Verhuurder ervoor in te staan dat de Gebruiker ook zonder gebruikmaking van het Platform aanspraak maakt op verdere dienstverlening van de Verhuurder en dat in de behoeften van de Gebruiker die hem bij registratie voor ogen stonden wordt voorzien.

 3. Verhuurtbeter.nl heeft met de Verhuurder bedongen dat de Verhuurder bij opzegging van zijn overeenkomst met Verhuurtbeter.nl de belangen van de Gebruiker, voor de resterende duur van zijn gebruiksrecht van het Platform, blijft behartigen, dan wel de Verhuurder de Gebruiker naar evenredigheid van de resterende gebruiksduur financieel compenseert voor het door de Gebruiker geleden nadeel als gevolg van de opzegging door de Verhuurder, welk nadeel ten hoogste bedraagt
  € 50,-. Door opzegging door de Verhuurder als in dit lid bedoeld wordt geacht dat de Gebruiker, behoudens tegenbewijs aan de Verhuurder te leveren, geen nadeel lijdt. 

 4. De Gebruiker vrijwaart Verhuurtbeter.nl van al zijn aanspraken ter zake opzegging door de Verhuurder en aanvaardt dat Verhuurtbeter.nl de Gebruiker voor dergelijke aanspraken verwijst naar de Verhuurder.

 5. Na beëindiging van de registratie worden de van de Gebruikers middels het Platform ontvangen gegevens tot 10 dagen door Verhuurtbeter.nl bewaard, waarna zij worden vernietigd, onverminderd het recht van de Gebruiker te verlangen dat Verhuurtbeter.nl deze gegevens eerder verwijdert. Verhuurtbeter.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de vernietiging van gegevens van de Gebruiker die Verhuurder via het Platform heeft verkregen. De Gebruiker vrijwaart Verhuurtbeter.nl van al zijn aanspraken ter zake.

 6. Verhuurtbeter.nl is gerechtigd de exploitatie van het Platform met onmiddellijke ingang te beëindigen indien nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien hij zijn bedrijfsvoering ter zake de exploitatie van het Platform dient te staken. Voor de niet-genoten periode waarvoor reeds is betaald, ontvangt de Gebruiker in dit geval een terugbetaling naar evenredigheid met verlopen tijd van zijn gebruiksperiode.

 


Artikel 6. Plaatsen en gebruik van gegevens op het Platform

 1. Alle middels het Platform geopenbaarde gegevens van Gebruiker worden op eigen risico van de Gebruiker aangewend. Verhuurtbeter.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen van de Verhuurder die gebaseerd zijn op deze gegevens.

 2. Verhuurtbeter.nl is te allen tijde gerechtigd de middels het Platform geopenbaarde gegevens te verwijderen als hij daarvoor gegronde redenen heeft.

 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer juistheid en volledigheid van de gegevens op het Platform die op hem betrekking hebben. Verhuurtbeter.nl draagt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. 

 4. De Gebruiker staat ervoor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de gegevens die hij middels het Platform verwerkt. Bij de geringste twijfel aan de rechtmatigheid van de te plaatsen gegevens dient de Gebruiker daarvan af te zien. De Gebruiker vrijwaart Verhuurtbeter.nl ter zake van alle aanspraken van derden.

 5. De Gebruiker zal geen misbruik maken van de diensten van Verhuurtbeter.nl en zich onthouden van het uploaden en bewaren van verboden en/of onrechtmatige gegevens.

 6. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is verboden. Onder misbruik wordt onder meer verstaan het ten aanzien van het Platform of servers van Verhuurtbeter.nl of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten, het plegen van strafbare feiten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Verhuurtbeter.nl of derden.

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden geeft Verhuurtbeter.nl het recht de overeenkomst tussen Partijen met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden en de gegevens van Gebruiker van het Platform te verwijderen.

 2. Voorts is Verhuurtbeter.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 3. Door de Gebruiker wordt geen aanspraak gemaakt op schadevergoeding in verband met het door Verhuurtbeter.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

 4. Tenzij Gebruiker dit niet kan worden toegerekend, komt alle door Verhuurtbeter.nl in verband met de opschorting of ontbinding geleden schade voor rekening van de Gebruiker.

 5. Indien Verhuurtbeter.nl de overeenkomst tussen Partijen op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Gebruiker terstond opeisbaar.

Artikel 8. Prijzen en betalingen 

 1. Nadat de Gebruiker zich kosteloos heeft geregistreerd, wordt de door Gebruiker verschuldigde totaalprijs vermeld voor het eventuele Premium gebruik van het Platform gedurende een bepaalde periode, inclusief BTW en overige kosten.

 2. Betalingen dienen te geschieden middels vooruitbetaling. In geval van vooruitbetaling kan de Gebruiker geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling door Verhuurtbeter.nl niet is ontvangen.Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Binnen de grenzen van de wet is elke aansprakelijkheid van Verhuurtbeter.nl voor schade geleden in verband met het gebruik van het Platform uitgesloten. In het bijzonder is Verhuurtbeter.nl niet aansprakelijk voor de gevallen als gespecificeerd in de volgende leden en het overige van deze Gebruiksvoorwaarden. 

 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurtbeter.nl, is elke aansprakelijkheid van Verhuurtbeter.nl voor schade geleden in verband met het gebruik van het Platform uitgesloten. In het bijzonder is Verhuurtbeter.nl niet aansprakelijk voor de gevallen als gespecificeerd in de volgende leden en het overige van deze Gebruiksvoorwaarden. 

 3. Verhuurtbeter.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het Platform geopenbaarde gegevens. De Gebruiker vrijwaart Verhuurtbeter.nl van al zijn aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels het Platform door de Gebruiker opgeslagen c.q. door derden geopenbaarde gegevens onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend zijn.

 4. Verhuurtbeter.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het Platform. 

 5. Verhuurtbeter.nl spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform en de services te optimaliseren. Echter kan Verhuurtbeter.nl niet garanderen dat de voorzieningen op het
  Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van het Platform probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Verhuurtbeter.nl ter zake is uitgesloten.

 6. Verhuurtbeter.nl is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op het Platform. Voorts is Verhuurtbeter.nl niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het Platform of servers van Verhuurtbeter.nl of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de Verhuurder. 

 7. Indien het Platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de webpagina’s van derden, is Verhuurtbeter.nl niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina’s.

 8. Verhuurtbeter.nl spant zich naar alle redelijkheid in het Platform en de overige systemen van Verhuurtbeter.nl te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Verhuurtbeter.nl is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de Verhuurder op welke wijze dan ook verstrekte gegevens.

 9. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden, enige aansprakelijkheid op Verhuurtbeter.nl jegens de Gebruiker rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Gebruiker aan Verhuurtbeter.nl betaalde vergoedingen.

 10. Verhuurtbeter.nl is niet aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, overige gevolgschade en verlies van gegevens, verband houdend de uitvoering van een overeenkomst.

 11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Gebruiker direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade Schriftelijk mededeling doet aan Verhuurtbeter.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de Verhuurder indien deze niet wordt ingediend binnen 12 maanden na het ontstaan van de schade.

 12. Indien en voor zover de Gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker Verhuurtbeter.nl van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De Gebruiker vrijwaart Verhuurtbeter.nl eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door Verhuurtbeter.nl aangeboden diensten.


Artikel 10.  Intellectuele eigendom

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de ontwerpen en ideeën van Verhuurtbeter.nl, zijn domeinnaam, het Platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Verhuurtbeter.nl of zijn licentiegevers. Het is de Gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor andere doeleinden te gebruiken dan waarin de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet. 

 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.


Artikel 11. Privacy

 1. Gebruiker dient alvorens zich te registeren, kennis te nemen van de inhoud van de Privacyverklaring van Verhuurtbeter.nl. Deze Privacyverklaring maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. In deze Gebruiksvoorwaarden is een link naar de Privacyverklaring  opgenomen. 

 2. Gegevens van Gebruiker, waaronder persoonsgegevens, kunnen verwerkt worden door Verhuurder en Verhuurtbeter zoals beschreven in de Privacyverklaring.

 3. Indien voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens toestemming van Gebruiker nodig is, wordt dit expliciet gevraagd.

 

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op alle Overeenkomsten gesloten met Verhuurtbeter.nl en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verhuurtbeter.nl aangewezen om van geschillen kennis te nemen.


Wat is de kale huurprijs p/m?
Vereiste (bruto) maandinkomen (1 persoon)
Wat is jouw (bruto) maandinkomen?
Vereiste (bruto) maandinkomen (2e persoon)
Dit moet je samen verdienen