Privacyverklaring

 

Artikel 1. Inleidende bepalingen

 1. Dit is de Privacyverklaring van V2 Real Estate Solutions B.V., handelend onder de naam Verhuurtbeter.nl (hierna: “Verhuurtbeter.nl”) gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62537474. 

 2. Deze Privacyverklaring maakt zowel onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden die Verhuurtbeter.nl hanteert en dient ter informatie voor Gebruikers en Medewerkers. 

 3. De met een hoofdletter geschreven begrippen zoals gehanteerd in de Gebruiksvoorwaarden, worden in deze Privacyverklaring op dezelfde manier gebruikt.

 4. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Betrokkenen door Verhuurder en Verhuurtbeter.nl.

 5. In deze Privacyverklaring wordt de Betrokkene op de hoogte gebracht van welke persoonsgegevens door Verhuurtbeter.nl worden verwerkt en hoe dat gebeurt. 

 6. Deze Privacyverklaring is van toepassing voor Gebruikers en Medewerkers.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens Medewerker

 1. Dit artikel ziet op de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op een Medewerker.

 2. Na het aanmaken van een account, worden de gegevens van de Medewerker opgevraagd om het Platform aan hem in gebruik te kunnen geven. Het gaat om de volgende gegevens:

 1. Foto;

 2. Voornaam en achternaam;

 3. E-mailadres.

 1. Verhuurder is voor deze gegevens “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Artikel 3. Persoonsgegevens Gebruiker

 1. Dit artikel ziet op de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op een Gebruiker. Het doel van deze verwerking is om aspirant bewoners te ondersteunen bij het opbouwen van woondossiers en het totstandbrengen van een eventuele overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 2. Met het Platform dat Verhuurtbeter.nl levert, kan een Verhuurder aspirant huurders in kaart brengen en geschikte huurders selecteren. De Verhuurder gebruikt het Platform om Gebruiker een woondossier aan te laten leggen en bepaalt welke gegevens hij opvraagt van een Gebruiker en met wie die gegevens worden gedeeld. De Verhuurder is daarmee de “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 3. Om gebruik te maken van het Platform van Verhuurtbeter.nl, dient de Gebruiker zich te registreren. Daarvoor vraagt Verhuurtbeter.nl enkele persoonsgegevens, namelijk: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer. Na activatie van het account zullen de gegevens worden
  opgenomen in de administratie van Verhuurtbeter.nl. Vervolgens kan gebruik gemaakt worden van het Platform onder de voorwaarde dat de Gebruiksvoorwaarden in acht worden genomen.

 4. Na het aanmaken van een account moet worden betaald voor het verder invullen van het woondossier ten behoeve van het verkrijgen van woonruimte. Hiervoor wordt de Gebruiker doorgestuurd naar de omgeving van de betalingenverwerker van Verhuurtbeter.nl. Deze partij zal diverse persoonsgegevens van de Gebruiker vragen om de betaling af te ronden. Op deze verwerking zijn mogelijk de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de betalingenverwerker van toepassing.

 5. Na registratie en betaling kan de Gebruiker zijn profiel invullen. Afhankelijk van de door Verhuurder gewenste informatie voor het woondossier, kunnen de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker worden opgevraagd:

 1. NAW-gegevens;

 2. E-mailadres;

 3. Telefoonnummers (mobiel en vast);

 4. Geboortedatum en –plaats;

 5. Foto;

 6. Kopie identiteitsbewijs;

 7. Burgerlijke staat en gezinssamenstelling;

 8. IBAN-nummer;

 9. Kopie bankpas;

 10. Inkomensgegevens (soort contract, netto en bruto inkomen);

 11. Schulden (soort en hoogte schulden en hoogte aflossing) en schuldpositie;

 12. Informatie over te betalen partneralimentatie;

 13. Uitgevoerde incasso’s en contact met deurwaarders;

 14. Toepassing van schuldsanering (WSNP) of faillissement;

 15. Huidige woonsituatie;

 16. Aanvullende persoonsgegevens die door de Verhuurder worden opgevraagd met behulp van het Platform.

 1. De Verhuurder kan eigen aantekeningen maken over de door Gebruiker verstrekte gegevens. Deze worden onderdeel van het dossier van de Gebruiker, maar zijn niet zichtbaar voor hem.

 2. In het proces wordt een identiteitscontrole uitgevoerd via iDin B.V. in Amsterdam (hierna: iDin) of via Keesing Reference Systems B.V. in Amsterdam (hierna: Keesing). In het geval de identiteitscontrole via iDin loopt, verstuurt Gebruiker zelf het verzoek naar iDin. Gebruiker selecteert in het Platform de identificatiemethode iDin, wordt daarna naar het iDin-startscherm van de bank van Gebruiker geleid, logt in en ziet dan de door Verhuurder opgevraagde persoonsgegevens. Vervolgens gaat Gebruiker akkoord en wordt Gebruiker teruggeleid naar het Platform, waarna Gebruiker geïdentificeerd is. Het resultaat van de identiteitscheck wordt in het Platform zichtbaar gemaakt voor Gebruiker en Verhuurder. In het geval Keesing de identiteitscontrole uitvoert, moet de Gebruiker een kopie identiteitsbewijs uploaden via het Platform. De kopie wordt vervolgens elektronisch verstuurd naar Keesing. Keesing controleert daarmee de echtheid van het identiteitsbewijs en of Gebruiker de rechtmatige houder ervan is. Hiervoor wordt de kopie vergeleken met de bestanden in de database van Keesing. Het resultaat van de identiteitscheck wordt in het Platform zichtbaar gemaakt voor de Verhuurder. De door Gebruiker geüploade scan van het identiteitsbewijs wordt vervolgens direct verwijderd uit het Platform.

 3. De Verhuurder voert  een creditcheck uit op de verkregen gegevens van de Gebruiker. Dit kan de Gebruiker doen met behulp van het Platform van Verhuurtbeter.nl. Hiertoe worden deze gegevens verstuurd naar EDR B.V., h.o.d.n. EDR Credit Services, te ’s-Gravenhage (hierna: EDR). EDR controleert de kredietwaardigheid van de Gebruiker aan de hand van de financiële gegevens en door vergelijking van deze gegevens met informatie in diverse databanken. Het resultaat van de creditcheck wordt in het Platform zichtbaar gemaakt voor de Verhuurder.

 4. Alle bovenstaande persoonsgegevens en resultaten van verwerkingen ervan, worden door de Verhuurder gebruikt voor het beoordelen van de Gebruiker als potentiële huurder. 

 5. De gegevens, resultaten en de beoordelingen kunnen door de Verhuurder worden gedeeld met belanghebbenden zoals vastgoedbeheerders en –eigenaren bij het totstandbrengen van een eventuele overeenkomst (huur of gebruik). Deze belanghebbenden krijgen vanuit het Platform ter keuze van de Verhuurder een link toegestuurd waaronder de informatie te downloaden valt. Deze link is 6 dagen geldig.

 6. Als de Gebruiker vanuit het Platform gebruik maakt van een dienst of product van een derde (waaronder Keesing, iDin en EDR) die gekoppeld is aan het Platform, is het privacybeleid van de desbetreffende derde van toepassing, naast deze Privacyverklaring. Gebruiker dient daarom altijd de privacyverklaring en/of algemene voorwaarden van deze derden te lezen. Verhuurtbeter.nl maakt het binnen het Platform duidelijk als de Gebruiker op het punt staat een product of een dienst van een derde te gebruiken.

 7. Door de Gebruiker verstrekte gegevens worden niet met andere Verhuurders gedeeld dan de Verhuurder waarvoor hij zich heeft aangemeld, tenzij de Gebruiker hiervoor (impliciete) toestemming heeft verleend of hiervoor een andere rechtmatige grondslag aanwezig is.

 

Artikel 4. Overige verwerkingen t.a.v. persoonsgegevens Betrokkenen

 1. Verhuurtbeter.nl kan de persoonsgegevens van Betrokkenen inzien en verwerken als dat nodig is om de Verhuurder te ondersteunen bij het gebruik van het Platform of voor het uitvoeren voor onderhoud aan of beveiliging van het Platform.

 2. Verhuurtbeter.nl maakt gebruik van anonieme gebruiksdata om de kwaliteit van het Platform te verbeteren. 

 3. Verhuurtbeter.nl kan de IP-adressen van Betrokkenen vastleggen. Dit doet Verhuurtbeter.nl onder meer om misbruik en ongeautoriseerde toegang van het Platform tegen te gaan. In sommige gevallen kan Verhuurtbeter.nl bepaalde IP-adressen toegang tot het Platform ontzeggen. Dit zal onder andere gebeuren na overschrijding van de in de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring gestelde regels.

 4. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van een computer. Verhuurtbeter.nl gebruikt cookies om de voorkeuren die Betrokkenen hebben ingesteld vast te leggen. In principe kunnen cookies de computer of de bestanden op de computer van een Betrokkene niet beschadigen. Als de Betrokkene geen cookies wil accepteren, dan kan hij dit aangeven in zijn browser, maar het kan gebeuren dat sommige onderdelen van het Platform zonder cookies niet goed werken.

 5. De persoonsgegevens van een Betrokkene kunnen door Verhuurtbeter.nl of Verhuurder worden afgegeven aan een derde op grond van een bevoegd gegeven bevel, gerechtelijke uitspraak of wettelijke verplichting.

 6. Het Platform van Verhuurtbeter.nl en de daarmee verwerkte gegevens worden gehost door Exedo, KvK-nummer 27178919 gevestigd te Bleiswijk (hierna: Exedo). Exedo is de hostingprovider van Verhuurtbeter.nl. De persoonsgegevens van Betrokkenen worden opgeslagen op de systemen van Exedo, die zijn aangesloten op het internet in de racks van de datacenters van Tilaa en Argeweb. Exedo zorgt ervoor dat de het Platform en de daarmee verwerkte gegevens beschikbaar zijn via het internet. 

 7. Verhuurtbeter.nl gebruikt analysesoftware van het bedrijf Intercom Inc. (gevestigd in Dublin, Ierland, hierna: “Intercom”) om het gebruik van het Platform van Verhuurtbeter.nl door Betrokkenen te leren
  begrijpen. Specifiek stelt Verhuurtbeter.nl beperkte informatie (zoals het e-mailadres en de inschrijfdatum) aan Intercom beschikbaar en wordt Intercom ingezet om gebruiksgegevens te verzamelen voor analyse wanneer een Betrokkene het Platform en de website van Verhuurtbeter.nl bezoekt of diensten afneemt. Intercom analyseert het gebruik van het Platform en diensten van Verhuurtbeter.nl zodat Verhuurtbeter.nl, ten behoeve Verhuurder, haar service aan Betrokkenen kan verbeteren en verlenen. Verhuurtbeter.nl gebruikt Intercom ook als middel om met Betrokkenen te communiceren, hetzij via e-mail of via berichten binnen het Verhuurtbeter.nl Platform. Als onderdeel van de dienstverlening verzamelt Intercom openbaar beschikbare contactgegevens en informatie over Betrokkenen bij sociale netwerken, zoals e-mailadres, geslacht, bedrijfsnaam, functie, foto’s, internetadressen, sociale media gegevens en fysieke adressen. Deze gegevens worden door Intercom verstrekt aan Verhuurtbeter. Voor meer informatie over het privacyreglement van Intercom, verwijst Verhuurtbeter naar https://docs.intercom.io/pricing-privacy-and-terms. De service van Intercom wordt geregeld door gebruiksvoorwaarden van Interncom welke kunnen worden geraadpleegd op https://docs.intercom.io/pricing-privacy-and-terms. Als een Betrokkene niet wil dat zijn worden gegevens verwerkt via Intercom, kan hij contact met Verhuurtbeter of de Verhuurder opnemen.

 8. Verhuurtbeter.nl gebruikt analysesoftware van Hotjar. Als Partijen het Platform van Verhuurtbeter.nl bezoeken worden door Hotjar standaard gegevens en details over het gebruik van het Platform verzameld. Zo wordt bijvoorbeeld de wijze van gebruik van het Platform vastgelegd om zo het gebruiksgemak van het Platform voor Partijen te kunnen verbeteren. Wij verzamelen deze gegevens geanonimiseerd en op een manier die geen invloed heeft op een individu. Voor meer informatie over het privacyreglement van Hotjar verwijst Verhuurtbeter.nl naar https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations. 

 9. Verhuurtbeter.nl bewaart de gegevens van Gebruikers tot 10 dagen na het eindigen van zijn registratie.Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen

 1. Verhuurder is verplicht om zorg te dragen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking van de gegevens van Betrokkenen binnen het Platform. Op verzoek van Verhuurder zijn daarom door Verhuurtbeter.nl de volgende maatregelen getroffen:
  - Wachtwoorden van accounts van Verhuurder en Betrokkenen dienen sterk te zijn, voordat gebruik kan worden gemaakt van het Platform. Dit houdt in dat ze minimaal 9 tekens lang zijn en er minimaal 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken worden gebruikt.
  - De gegevens die door Verhuurder en Betrokkenen met het Platform worden uitgewisseld, worden verstuurd door een SSL-beveiligde en versleutelde verbinding (HTTPS protocol).
  - Het Platform en de daarop verwerkte gegevens worden gehost door een hostingprovider die ISO 27001:20013 is gecertificeerd.


Artikel 6. Rechten van Betrokkenen 

 1. De Betrokkene heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens die hij zelf heeft verstrekt, kan hij inzien via het Platform. De persoonsgegevens die door de Verhuurder over hem zijn vervaardigd, kunnen Schriftelijk worden opgevraagd bij de Verhuurder. 

 2. De Betrokkene kan de persoonsgegevens, m.u.v. de via iDin verkregen persoonsgegevens, wijzigen of corrigeren. Dit kan worden gedaan in het Platform met betrekking tot de door hemzelf aangeleverde gegevens. De persoonsgegevens die door de Verhuurder over hem zijn vervaardigd, kunnen worden gewijzigd of gecorrigeerd door een Schriftelijk verzoek in te dienen bij de Verhuurder. 

 3. De Betrokkene heeft het recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Een beroep doen op dit recht kan door een Schriftelijk verzoek in te dienen bij de Verhuurder.

 4. De Betrokkene heeft het recht op gegevensoverdracht van zijn persoonsgegevens. Betrokkene kan dit recht uitoefenen via het Platform. Een beroep doen op dit recht kan tevens door een Schriftelijk verzoek in te dienen bij de Verhuurder.

 5. De Betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen. Betrokkene kan dit recht uitoefenen via het Platform.

 6. Indien een Betrokkene toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (bepaalde) persoonsgegevens, heeft Betrokkene het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.Artikel 7. Overig 

 1. Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Verhuurder en Verhuurtbeter.nl raden de Betrokkene daarom aan om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. 

 2. Indien de Betrokkene vragen of opmerkingen heeft, kan hij zich wenden tot zijn Verhuurder. De contactgegevens zijn beschikbaar via de profielpagina van de Verhuurder op het Platform.

Wat is de kale huurprijs p/m?
Vereiste (bruto) maandinkomen (1 persoon)
Wat is jouw (bruto) maandinkomen?
Vereiste (bruto) maandinkomen (2e persoon)
Dit moet je samen verdienen